Denk mondiaal, handel lokaal

LA21 Home 1

Denk mondiaal, handel lokaal

Heeft u wel eens nagedacht hoe Uden er over 50 jaar uit voorstaat? Komt er nog schoon water uit de kraan? Wonen uw kinderen dan in een plezierige en leefbare buurt? Is er voldoende werk onder goede omstandigheden?

Al deze vragen hebben betrekking op duurzame ontwikkeling. Stichting Lokale Agenda 21 is de organisatie die zich daarvoor inzet.

Stichting Lokale Agenda 21 Uden is voortgekomen uit het Platform Lokale Agenda 21 Uden. Dit platform is ontstaan uit het “Klankbord Uden en de Derde Wereld” en “Uden Wereldwijd”. Deze laatste organisatie heeft in 1998 samen met het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS) een startconferentie gehouden waar een groot aantal deelnemers aan de slag is gegaan met duurzame ontwikkeling. Strategieën werden bepaald, projecten bedacht en plannen opgesteld. De deelnemers van het platform waren ondermeer afkomstig uit dorps- en wijkraden, opbouwwerk, vluchtelingenwerk, vrijwilligerscentrale, kerken, bedrijven en de plaatselijke politiek.

Stichting Lokale Agenda 21 Uden streeft naar een duurzame wereld door een gelijkmatige ontwikkeling waarbij sociale, economische en ecologische vraagstukken in nauwe samenhang met elkaar worden aangepakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de behoeften van alle huidige wereldburgers en met die van toekomstige generaties. Het gaat immers om het recht op een goed leven voor iedereen, hier en in de rest van de wereld, nu en in de toekomst, zonder de ecologische draagkracht van de aarde te overschrijven.

Daarom is ons devies: Denk mondiaal, handel lokaal